*Sensei Googie and Sensei Ed's Promotion 6-16-10*    *Sensei Googie and Sensei Ed's Promotion 6-16-10*    *Sensei Googie and Sensei Ed's Promotion 6-16-10*    *Sensei Googie and Sensei Ed's Promotion 6-16-10*